AEG Sp z o. o.realizuje projekt pt.: Aktywny Rodzic nr RPMP.08.05.00-12-0143/19

współfinansowany z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość dofinansowania projektu: 636,650.00 zł

Wartość projektu ogółem: 749,000.00 złWsparcie w ramach projektu dotyczy organizacji opieki

nad dzieckiem do lat trzech w celu umożliwienia opiekunom prawnym powrotu,

wyjścia na rynek pracy lub podtrzymania zatrudnienia na rynek pracy

GD stanowią osoby powracające /wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie

uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3:

− osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze

względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w

rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

− osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W sytuacji, gdy osoby

przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym

wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące.

Grupą docelową jest 56 kobiet i mężczyzn posiadających dzieci w wieku do lat 3,

zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.