Aktualności

Kraków, 10.06.2021

Zawiadomienie

Dyrektor Publicznego Przedszkola Happy Feet , 30-864 Kraków, ul. Mała Góra 49,

zawiadamia o utworzeniu dodatkowych oddziałów Przedszkola w innej lokalizacji.

Nowe odziały Przedszkola mieszczą się w budynku zlokalizowanym w Krakowie;

30-864 Kraków, ul. Mała Góra 49a.

Publiczne Przedszkole Happy Feet będzie zlokalizowane od 1.09.21 w dwóch lokalach

położonych w Krakowie:

1. 30-864 Kraków, ul. Mała Góra 49a

2. 30-864 Kraków, ul. Mała Góra 49

Łączna liczba oddziałów Publicznego Przedszkola Happy wynosi 6.

Organ prowadzący zapewnia Dyrektorowi Przedszkola Happy Feet , warunki

sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.

Wyżej wymieniona informacja stanowi załącznik do Umowy pomiędzy Przedszkolem

Happy Feet a Rodzicami.

Informacja została wywieszona na tablicach informacyjnych dla Rodziców,

umieszczonych w lokalach Przedszkoli.

Na ogólnodostępnej stronie internetowej Przedszkola Happy Feet została

umieszczona informacja o utworzeniu nowej lokalizacji.

Dyrektor

Publicznego Przedszkola Happy Feet w Krakowie